Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTENSE GROUP

§    1.1 Tożsamość administratora danych

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu jest INTENSE Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310160, NIP 945-211-00-74, adres e-mail: [email protected].

2.    Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


§    1.2 Stosowane definicje

1.    W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

•    Serwis – serwisy internetowe w domenie intense.pl za pośrednictwem których Użytkownik może przeglądać zawartość postów blogowych, kontaktować się z administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego, oraz zamówić informacje handlowe i marketingowe poprzez zapis na newsletter.
•    Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: INTENSE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323, przy ul. Gdyńskiej 31.
•    Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
•    Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§    1.3 Cele przetwarzania danych

1.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

•    wykonania usługi lub zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
•    udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
•    udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
•    marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
•    wysyłki newslettera i wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
•    obsługi wydarzenia, przekazanie informacji organizacyjnych związanych z przeprowadzanym szkoleniem i/lub konferencją,
•    dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

2.    Podanie wymaganych danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  organizacji wydarzenia, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

3.    Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4.    Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia, kontaktu i wysyłki newslettera.

§    1.4 Sposoby pozyskiwania danych

1.    Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

•    wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie,
•    wypełnienie formularza zapisu na newsletter (zapis na newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://portal.intense.pl/IntenseWeb/#/training/newsletter),
•    wypełnienie formularza zapisu na wydarzenie,
•    podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
•    bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§    1.5 Zakres przetwarzania danych

1.    Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

•    złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, nazwa firmy, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
•    dokonania zapisu na newsletter: imię i nazwisko, adres e-mail,
•    dokonania zapisu na wydarzenie: imię i nazwisko, adres e-mail, NIP firmy
•    wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,
•    przygotowania i zawarcia umowy: nazwa podmiotu, adres, NIP, etc.
•    realizacji Twoich praw wynikających z udzielonej gwarancji.

§    1.6 Okres przetwarzania danych

1.    Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

•    przez okres trwania zawartej umowy,
•    przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury – dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
•    przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
•    do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą,
zgodę na wysyłkę newslettera można odwołać poprzez wpisanie danego adresu email na stronie: https://portal.intense.pl/IntenseWeb/#/training/unsubscribe,
•    do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z gwarancji.

§    1.7 Odbiorcy danych

1.    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

•    hostingu strony www,
•    serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
•    prowadzenia obsługi księgowej,
•    prowadzenia obsługi biurowej,
•    przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym);
•    Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online

§    1.8 Prawa osób, których dane dotyczą

1.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

•    prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
•    prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
•    prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
•    prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
•    prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
•    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
•    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
•    w celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§    1. 9 Postanowienia końcowe

1.    Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2.    W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Data wprowadzenia zmian: 27.03.2023r.


×