Pracownia Projektowa MERITUM

„Obecnie dla wszystkich naszych kontraktów w systemie INTENSE stworzyliśmy projekty, a w ich ramach Budżety. [...]

Wdrożony system wprowadza naszą Firmę na kolejny poziom procesowego zarządzania. Bieżąca informacja nt. rentowności poszczególnych zadań, jak i całej firmy, widoczna struktura kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich pozwalają nam na zwrotną informacją na temat optymalizacji ponoszonych kosztów.

System jest istotnym narzędziem do oceny efektywności pracy poszczególnych kierowników i kierowanych przez nich Zespołów. Skróciliśmy procesy związane z obiegiem dokumentów i zminimalizowaliśmy sytuacje przetrzymywania przez pracowników faktur, dokumentów WZ i pism.

Fakt posiadania tak ustrukturyzowanych informacji sprawia, że możemy znacznie wcześniej i skutecznie reagować na odchylenia wykonywanych kosztów w stosunku do planu (budżetu).”